Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zápis do materskej školy začína

Postup pri podávaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

 

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

môžete podávať elektronicky v dňoch

10. – 16. mája 2021

 

Formulár pre podanie žiadostí nájdete na stránke (bude spustený až 10. mája 2021):

zsjanapavla.edupage.org/register

 

V prípade, že máte problém s prístupom na internet, zavolajte na číslo 0903 982 384.

Po dohode dostanete papierový formulár.

 

oznámenie o zápise MŠ tu

 

Ďalšie informácie:

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami:

  • materská škola podľa školského zákona vyžaduje pri žiadosti dieťaťa na predprimárne vzdelávanie osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční po ukončení elektronického zápisu. Podrobnejšie informácie Vám pošleme na Vami uvedený mail vo formulári.
  • pri overovaní údajov bude potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa; potvrdenie môžete predložiť na tomto alebo inom tlačive
  • v prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa, je potrebné pri overovaní údajov, predložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • pre pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky) sa vyžaduje predloženie písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu

 

Vydanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

  • riaditeľ materskej školy rozhodne do 15. júna 2021 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na zsjanapavla@gmail.com

alebo na telefónnom čísle 0904 738 395