Zadaj kľúčové slovo

Režim dňa

6:30 – 7:45    príchod detí do ranného klubu
7:15 – 7:40    hry na rozcvičenie mysle, relaxačné cvičenia
7:45 – 7:50     odchod detí do tried

11:40 – 17:00    poobedná činnosť a odchod detí domov
11:40 – 14:00    obed podľa rozpisu, hry, oddychová činnosť a záujmová činnosť v oddeleniach
14:00 – 15:00    vychádzky, rekreačná činnosť
15:00 – 15:10    olovrant
15:10 – 15:40    vzdelávacia činnosť – príprava na vyučovanie
15:40 – 16:15    záujmová činnosť v oddeleniach
16:15 – 16:30    úprava triedy a šatne
16:30 – 17:00    hry a oddychová činnosť v ŠKD / hry a pobyt na školskom dvore

Prosíme rodičov, aby si vyzdvihli svoje dieťa najneskôr do 17:00. Ďakujeme za porozumenie.