Zadaj kľúčové slovo

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti:

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
www.gdpr.kbs.sk
email: dpo@kbs.sk 

 

S Otázkami týkajúcimi sa  Spracúvania osobných údajov a uplatňovania  práv podľa zákona č.18/2018 Z. z.  sa môžete  obrátiť na:

osobne: sekretariát ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. Bratislava, Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava

telefonicky: +421 911 948 971

elektronickou poštou: zsjanapavla@gmail.com

Kontaktná osoba: Iveta Izakovičová

Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska

V súvislosti s výkonom svojich úloh sme viazaní povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.

 

Dokument k nahliadnutiu:  Zásady spracúvania osobných údajov