Zadaj kľúčové slovo

Rada školy

Štatút rady školy

 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle zmeneného a doplneného zákona č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve bola zriadená na ustanovujúcom zasadnutí dňa 4. októbra 2021 Rada školy pri Základnej škole s materskou školou sv. Jána Pavla II. v zložení:

Zástupcovia zriaďovateľa:

Mária Horváthová

CSILic. Jozef Kováčik

Mgr. Michaela Uhlárová

Ing. Mária Poráziková

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

Mgr. Monika Koritková – ZŠ

Mgr. Lucia Koporcová – MŠ

zástupcovia ostatných zamestnancov školy:

Ing. Kristína Sedlačková

zástupcovia rodičov:

MUDr. Magdaléna Gerová – ZŠ

Mgr. Martina Štepianská – ZŠ

Mgr. Danica Zemanová – ZŠ

Bc. Katarína Feketeová – MŠ

 

Predsedom rady školy je CSILic. Jozef Kováčik  (kovacik@zsjanapavla.sk)

Podpresedom rady školy je MUDr. Magdaléna Gerová (gerova@zsjanapavla.sk)

 

Zápisnice zo stretnutí rady školy:

Ustanovujúca rada školy – 4. októbra 2021

Rada školy – 4. októbra 2021

Rada školy – 14. marca 2022

Rada školy – 17. októbra 2022

Rada školy – 5. júna 2023

Rada školy – 9. októbra 2023