Zadaj kľúčové slovo

Rada školy

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle zmeneného a doplneného zákona č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve bola zriadená na ustanovujúcom zasadnutí dňa 25. 10. 2012 Rada školy pri Základnej škole s materskou školou sv. Jána Pavla II. v zložení:

Zástupcovia zriaďovateľa:

ThLic. Jozef Nádaský
Mária Horváthová
Mgr. Michaela Uhlárová
Ing. Mária Poráziková

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

Mgr. Lucia Koporcová – MŠ
Mgr. Dana Macáková – ZŠ

zástupcovia ostatných zamestnancov školy:

Magdaléna Birócziová

zástupcovia rodičov:

Mgr. Alexandra Maar
Mgr. Danica  Zemanová
Mgr. Viera Slezáková
Dagmar Dušková

Členovia  Rady školy si na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolili tajným hlasovaním predsedu. Predsedom Rady školy pri Základnej škole s materskou školou sv. Jána Pavla II. sa stal  ThLic. Jozef Nádaský.