Zadaj kľúčové slovo

Poplatky

  • Hradí sa príjmový účet školy SK70 0900 0000 0050 3213 1278 vo výške 25 eur mesačne na jedno dieťa.
  • Riaditeľka môže rozhodnúť o odpustení poplatku, ak dieťa vynechá dochádzku do ŠKD na viac než 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní alebo po predložení oficiálnych dokladov o sociálnej odkázanosti.
  • Poplatok za pobyt dieťaťa musí byť zaplatený do 10. dňa v mesiaci. Zákonný zástupca je povinný platiť príspevok načas.
  • Príspevok na úhradu dieťaťa v ŠKD zákonný zástupca môže hradiť v intervale 2-krát ročne vopred za september – december a vopred január – jún bezhotovostne alebo poštovou poukážkou. Nedá sa zaplatiť na celý školský rok jednorazovo, pretože účtovná uzávierka je viazaná na kalendárny rok.
  • Pri platení uvádza zákonný zástupca vždy meno dieťaťa, nie iba číslo účtu alebo svoje meno.
  • Spôsob a frekvenciu úhrady zákonný zástupca oznámi vychovávateľovi a preukáže sa potvrdením o zaplatení.
  • Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľka školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.