Zadaj kľúčové slovo

Dochádzka detí do ŠKD

  • Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu domov, uvedie zákonný zástupca dieťaťa v zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke je povinný oznámiť zákonný zástupca dieťaťa písomne.
  • Dieťa, ktoré má v zápisnom lístku uvedený odchod domov s rodinným príslušníkom, môže byť z ŠKD uvoľnené iným spôsobom alebo s inou osobou len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
  • Dieťa je v prípade samotného odchodu z ŠKD uvoľnené len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
  • Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6:30 hod. do 7:45 hod. zodpovedá zákonný zástupca.