Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Organizačné pokyny platné od 15. júna 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva bola od 15. júna 2020 upravená organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na základnej škole: organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základnej školy od 15. júna 2020 vyhlásenie zákonného zástupcu

Nástup žiaka do základnej školy od 1. júna 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22. mája 2020 a Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy zo dňa 25. mája 2020, otvárame od 1. júna 2020 základnú školu pre žiakov 1. až 5. ročníka.   Aby sme zamedzili šíreniu nákazy COVID-19, je veľmi dôležité dodržiavať niekoľko opatrení, preto im prosím venujte náležitú pozornosť: organizácia a podmienky […]

Nástup dieťaťa do materskej školy od 1. júna 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22. mája 2020 a Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy zo dňa 25. mája 2020, otvárame od 1. júna 2020 materskú školu.   Aby sme zamedzili šíreniu nákazy COVID-19, je veľmi dôležité dodržiavať niekoľko opatrení, preto im prosím venujte náležitú pozornosť: organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materskej školy od […]

Zápis do materskej školy

Postup pri podávaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2020/2021   Žiadosti na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021 môžete podávať elektronicky v dňoch 11. – 15. mája 2020   Formulár pre podanie žiadostí nájdete na stránke (bude spustený až 11. mája 2020): https://moja.skolanawebe.sk/skola/msjanapavla ukážka stránky tu   V prípade, že máte problém s prístupom na internet, zavolajte […]

Naša škola

Škola Jána Pavla Druhého, víta žiaka nového. Sú tu žiaci dobrí, Pánu Bohu verní.   Hoc sme škola neveľká, radosť je tu preveľká. Sídlime vo Vajnoroch, priatelíme sa na stupňoch oboch. Učitelia nás vedú k čestnosti a pán farár k svätosti. Aj patróna máme svätého: je to ZŠ Jána Pavla Druhého! Nie je predsa nikoho […]

Usmernenie k podávaniu prihlášok a prijímaciemu konaniu na stredné školy

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020   Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje […]