Zadaj kľúčové slovo

Psychológ

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Školským psychológom je Mgr. Barbora Príbelská

kontakt: pribelska@zsjanapavla.sk alebo Edupage

Na konzultáciu je potrebné dohodnúť sa vopred.

 

Pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi

– vykonáva orientačnú psychologickú diagnostiku, poradenstvo a  intervenciu s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania

– pomáha poznávať osobnosť žiakov, ich vlastnosti, schopnosti, záujmy, postoje, ašpirácie a i.

– pomáha predchádzať nežiaducim formám správania prostredníctvom preventívnych opatrení a programov

– pomáha pri adaptácii prvákov a nových žiakov do triedneho kolektívu

– sleduje sociálne vzťahy a sociálnu atmosféru v triedach a pomáha pri náprave narušených vzťahov

– pomáha žiakom riešiť problémy s učením (motivácia k učeniu, nesprávne návyky v učení, záťažové situácie, tréma a strach, nespokojnosť so známkami a i.)

– pomáha žiakom pri riešení osobných problémov (problémy so začlenením, hľadanie zmyslu života a hodnôt, problémy s priateľmi, rodičmi, učiteľmi, komunikačné ťažkosti, ťažké životné situácie, zdravotné problémy a i.)

– uskutočňuje psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia

– podieľa sa na procese profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov (v spolupráci s výchovným poradcom)

– spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii a inovácii individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a na jeho aplikácii v praxi (v spolupráci so špeciálnym pedagógom)

– pomáha rodičom i učiteľom pri riešení výchovných a študijných problémov žiaka

 

Školský psychológ v prípade potreby spolupracuje s CPPPaP a inými externými poskytovateľmi pedagogicko-psychologických služieb pre deti a mládež, s klinickým psychológom, pediatrom, pedopsychiatrom a i.