Zadaj kľúčové slovo

Denný poriadok

7:00   Otvorenie materskej školy

7:00 – 8:00   Príchod detí do materskej školy

8:00 – 8:30  Hrové činnosti

8:30 – 9:00   Zdravotné cvičenie, ranný kruh, modlitba

9:00 – 9:30  Osobná hygiena, desiata

9:30 – 10:00  Vzdelávacie aktivity

10:00 – 11:30  Pobyt vonku

11:30 – 12:15 Obed

12:15 – 14:00   Odpočinok

14:00 – 14:30   Olovrant

14:30 – 17:00 Pobyt vonku, hrové činnosti (vyzdvihovanie detí z MŠ)

17:00  Ukončenie prevádzky materskej školy