Zadaj kľúčové slovo

Denný poriadok

7:00   Otvorenie materskej školy
schádzanie detí v Zelenej triede

8:00   Presun detí do Modrej triedy
– hry a činnosti podľa výberu detí
– zdravotné cvičenie
– ranný kruh
– modlidba

9:00 – 9:30  Činnosti zabezpečujúce životosprávu
– osobná hygiena
– desiata

9:30 – 10:00   Vzdelávacie aktivity

10:00 – 11:30  Pobyt vonku
– vychádzka do blízkeho okolia
– hry na školskom dvore

11:30 – 12:15  Činnosti zabezpečujúce životosprávu
– osobná hygiena
– obed
– príprava na odpočinok

14:15 – 15:30  Činnosti zabezpečujúce životosprávu
– osobná hygiena
– olovrant

15:00 – 15:30 Vzdelávacie aktivity

15:30 – 16:30   Schádzanie a preberanie detí
– hry a činnosti podľa výberu detí

16:30  Ukončenie prevádzky materskej školy