Zadaj kľúčové slovo

Výchovný poradca

Výchovný poradca – PaedDr. Lenka Bubeníková – bubenikova@zsjanapavla.sk

           Podrobnejšie informácie na školský rok 2017/2018 ohľadom podávania prihlášok na stredné školy, ako i podrobné termíny konania jednotlivých prijímacích pohovorov budú aktualizované na tejto                stránke počas septembra 2017.
21. marca 2018 prebehne Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky 
Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive, ktoré poskytne predvyplnené výchovný poradca na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky).
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku výchovnému poradcovi, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky); do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu.

Prijímacie skúšky do stredných škôl okrem talentových skúšok sa konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

  
Informácie o stredných školách nájdete aj na:
         http://www.stredneskoly.eu
         http://www.stredneskoly.sk
         http://www.kamnaskolu.sk