Zadaj kľúčové slovo

Výchovný poradca

Výchovný poradca – Mgr. Eva Šingľarová – singlarova@zsjanapavla.sk alebo prostredníctvom EduPage

 

     Dôležité informácie týkajúce sa žiakov 9. ročníka a pre záujemcov 5. a 8. ročníka o štúdium na stredných školách:
20. marca 2024 Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky
21. marca 2024 náhradný termín Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky
29. apríla – 26. apríla 2024 1. kolo 1. termín talentových prijímacích skúšok 
9. mája – 13. mája 2024 1. kolo 2. termín talentových prijímacích skúšok 
2. mája – 3. mája 2024 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok 
6. mája – 7. mája 2024 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok 

 

      Informácie pre zákonných zástupcov ohľadom zadávania prihlášok na stredné školy:

     a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

 • najviac dva netalentové odbory,
 • najviac dva talentové odbory.

Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl,                                                                                                                                                                                                                      uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

 

      b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

 

      c) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2023 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory
aj netalentové odbory).

     Termín na podanie prihlášky sa nevzťahuje iba na uchádzača mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody.

 

     d) Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia
     hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 25. marca 2024 do 19. apríla 2024.

 

     e) Prihlášku možno podať

 • elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo
 • v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (nájdete na: Print (iedu.sk)) (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

       Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

 

f) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách, link: Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)  
 • Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej
  športovej škole.
 • Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.
 • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.
 • Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
 • Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.
 • Kópie vysvedčení  predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.
 • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

 

         Forma podania prihlášky

      Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

 1. Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.
 2. Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 20. marca 2024 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.
 3. Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2024.
 4. Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2023 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

 

      Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe

 1. Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (nájdete na: Print (iedu.sk))/ .
 2. Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2024; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.
 3. Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.
 4. Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2024 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
 5. Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.

 

Tlačivá:

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka na strednú školu

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na strednú školu

 

 

 

Informácie o stredných školách nájdete aj na:
         http://www.stredneskoly.sk
         http://www.dualnysystem.sk