Zadaj kľúčové slovo

Výchovný poradca

Výchovný poradca – Mgr. Eva Šingľarová – singlarova@zsjanapavla.sk

 

     Dôležité termíny týkajúce sa žiakov 9. ročníka a pre záujemcov 5. a 8. ročníka o štúdium na stredných školách:
do 20. apríla 2022 Zákonný zástupca žiaka podáva výchovnej poradkyni prihlášku na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentovky). Predvyplnenú prihlášku dostane zákonný zástupca (prípadne žiak) od výchovnej poradkyni na základe predošlej žiadosti (ústne, mailom, …).
15. marca – 30. apríla 2022 Talentové skúšky
6. apríla 2022 Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky
do 10. apríla 2022 Zákonný zástupca žiaka podáva výchovnej poradkyni prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory . Predvyplnenú prihlášku dostane zákonný zástupca (prípadne žiak) od výchovnej poradkyni na základe predošlej žiadosti (ústne, mailom, …).
21. apríla 2022 náhradný termín Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky
9. mája 2022 1. termín prijímacích pohovorov na stredné školy 
12. mája 2022 2. termín prijímacích pohovorov na stredné školy
18. mája 2022 Testovanie 5 – testovanie žiakov 5. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky 
Po prijatí žiaka na strednú školu bude zákonnému zástupcovi vydaný iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca žiaka je povinný zúčastniť sa zápisu v termíne, ktorý určí stredná škola. Ak žiak nebude zapísaný, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium na strednej škole prijatý, stráca platnosť.
Informácie o stredných školách nájdete aj na:
         http://www.stredneskoly.eu
         http://www.stredneskoly.sk
         http://www.dualnysystem.sk
         http://www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/