Zadaj kľúčové slovo

Výchovný poradca

Výchovný poradca – Mgr. Eva Šingľarová – singlarova@zsjanapavla.sk

Základné informácie pre uchádzačov o stredné školy a gymnáziá:

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive, ktoré poskytne ZŠ podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentovky).

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje:

  • do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentovky);
  • do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania.

 

Všetky konkrétne termíny pre školský rok 2019/2020, ako napr. podávanie prihlášok, termíny prijímacích skúšok a podobne budú aktualizované na tejto stránke v priebehu mesiaca september 2019.

 

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda).

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda).

Informácie o stredných školách nájdete aj na:
         http://www.stredneskoly.eu
         http://www.stredneskoly.sk
         http://www.dualnysystem.sk
         http://www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/