Zadaj kľúčové slovo

Výchovný poradca

Výchovný poradca – PaedDr. Lenka Bubeníková – bubenikova@zsjanapavla.sk

Dôležité termíny:

23. novembra 2016  Celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka.
Do 1. februára 2017 riaditelia stredných škôl zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentovky).

Do 20. februára 2017 odovzdá zákonný zástupca výchovnému poradcovi vyplnenú, doktorom potvrdenú a podpísanú prihlášku na stredné školy a na osemročné gymnáziá na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentovky). Predpripravenú prihlášku obdržíte od výchovného poradcu.

25. marca – 15. apríla 2017 talentové skúšky na stredné školy a osemročné gymnáziá
Do 31. marca 2017 riaditelia stredných škôl zverejnia kritéria prijatia na štúdium netalentových odborov.
5. apríla 2017  Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka.
Do 10. apríla 2017 odovzdá zákonný zástupca výchovnému poradcovi vyplnenú, doktorom potvrdenú a podpísanú prihlášku na stredné školy a na osemročné gymnáziá na ostatné študijné odbory (netalentovky). Predpripravenú prihlášku obdržíte od výchovného poradcu.
20. apríla 2017  Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka – náhradný termín.
9. mája 2017  1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
11. mája 2017  1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
20. júna 2017  2. kolo prijímacích skúšok.
Po prijatí žiaka na strednú školu bude zákonnému zástupcovi vydaný jeden zápisný lístok (potrebné doniesť kópiu rozhodnutia o prijatí na zvolenú strednú školu). Zákonný zástupca žiaka je povinný zúčastniť sa zápisu, ktorý stredná škola určí. Ak žiak nebude zapísaný, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium na strednej škole prijatý, stráca platnosť. 
Informácie o stredných školách nájdete aj na:
         http://www.stredneskoly.eu
         http://www.stredneskoly.sk
         http://www.kamnaskolu.sk