Zadaj kľúčové slovo

Výchovný poradca

Výchovný poradca – Mgr. Eva Šingľarová – singlarova@zsjanapavla.sk

 

     Dôležité termíny týkajúce sa žiakov 9. ročníka a pre záujemcov 5. a 8. ročníka o štúdium na stredných školách:
do 20. februára 2021 Zákonný zástupca žiaka podáva výchovnej poradkyni podpísanú a lekárom potvrdenú prihlášku na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (SŠ s talentovými skúškami, bilingválne gymnáziá). Predvyplnenú prihlášku dostane zákonný zástupca (prípadne žiak) od výchovnej poradkyni na základe predošlej žiadosti (ústne, mailom, …). 
24. marca 2021 Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky 
15. marca – 30. apríla 2021 Prijímacie pohovory na stredné školy s talentovými skúškami a na bilingválne gymnáziá. O presnom termíne Vás bude informovať konkrétna stredná škola. 
14. apríla 2021 náhradný termín Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky 
do 10. apríla 2021 Zákonný zástupca žiaka podáva výchovnej poradkyni podpísanú a lekárom potvrdenú prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory (SŠ bez talentových skúšok). Predvyplnenú prihlášku dostane zákonný zástupca (prípadne žiak) od výchovnej poradkyni na základe predošlej žiadosti (ústne, mailom, …). 
10. mája 2021 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 
13. mája 2021  2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
19. mája 2021  Testovanie 5 – testovanie žiakov 5. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky 
Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive, ktoré poskytne predvyplnené výchovný poradca na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky).
Po prijatí žiaka na strednú školu bude zákonnému zástupcovi vydaný iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca žiaka je povinný zúčastniť sa zápisu v termíne, ktorý určí stredná škola. Ak žiak nebude zapísaný, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium na strednej škole prijatý, stráca platnosť.
Informácie o stredných školách nájdete aj na:
         http://www.stredneskoly.eu
         http://www.stredneskoly.sk
         http://www.dualnysystem.sk
         http://www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/