Zadaj kľúčové slovo

Výchovný poradca

Výchovný poradca – Mgr. Eva Šingľarová – singlarova@zsjanapavla.sk

 

     Dôležité termíny týkajúce sa žiakov 9. ročníka a pre záujemcov 5. a 8. ročníka o štúdium na stredných školách:
do 8. apríla 2021 Zákonný zástupca žiaka podáva výchovnej poradkyni prihlášku na všetky študijné a učebné odbory stredných škôl. Predvyplnenú prihlášku dostane zákonný zástupca (prípadne žiak) od výchovnej poradkyni na základe predošlej žiadosti (ústne, mailom, …). 
5. mája 2021 (prípadne 6. a 7. mája 2021) 1. termín prijímacích pohovorov na stredné školy s talentovými skúškami. 
12. mája 2021 (prípadne 13. a 14. mája 2021) 2. termín prijímacích pohovorov na stredné školy s talentovými skúškami.
3. mája 2021 (prípadne 4. mája 2021) 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 
10. mája 2021 (prípadne 11. mája 2021)  2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
9. júna 2021 Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky 
24. júna 2021 náhradný termín Testovanie 9 – testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky 
zrušené  Testovanie 5 – testovanie žiakov 5. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky 
Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive, ktoré poskytne predvyplnené výchovný poradca na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky).
Po prijatí žiaka na strednú školu bude zákonnému zástupcovi vydaný iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca žiaka je povinný zúčastniť sa zápisu v termíne, ktorý určí stredná škola. Ak žiak nebude zapísaný, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium na strednej škole prijatý, stráca platnosť.
Informácie o stredných školách nájdete aj na:
         http://www.stredneskoly.eu
         http://www.stredneskoly.sk
         http://www.dualnysystem.sk
         http://www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/