Zadaj kľúčové slovo

Jedáleň

Výdajňu školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou prevádzkuje 

spoločnosť Global Gastro s.r.o.

Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava

IČO 46317287

 

Ak má žiak záujem o stravovanie sa, musí podať prihlášku na stravovanie.

 

Poplatok za stravu, ktorú hradí rodič:

I. stupeň je 10,80  € mesačne /18 dní

II. stupeň je 12,60  € mesačne/ 18 dní

MŠ predškoláci je 21,60  € mesačne/18 dní

MŠ od 3 do 5 rokov je 43,20  € mesačne/18 dní 

Na začiatku každého školského roka (začiatok stravovania) uhrádza zákonný zástupca, ktorý prihlásil svoje dieťa na stravovanie, finančnú zábezpeku vo výške 20,00 €,

ktorá bude použitá na dofinancovanie nedoplatkov a zúčtovaná.

Prípadné preplatky budú vrátené na konci šk. roka.

 

Odhlasovanie z obeda v prípade neprítomnosti žiaka môžete odhlásiť  predovšetkým prostredníctvom EduPage

alebo u pani vedúcej jedálne Kobeščákovej na mob. čísle 0914 109 109  v čase od 7. 00 h do 7. 30 h, email: jedalensvr@gmail.com.