Zadaj kľúčové slovo

Zápis detí do 1. ročníka

 

 

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2024/2025

bude prebiehať v apríli 2024

 

Pre bližšie informácie sledujte našu webovú stránku

 

 

 

Na zápis sa prihlasuje dieťa, ktoré do 31. 8. 2024 dovŕši šesť rokov. 

 

Ak Vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2024 šesť rokov a Vy uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky,

ste povinní sa zúčastniť zápisu do 1. ročníka základnej školy.

Tam budete informovať o tejto skutočnosti pracovníkov školy.

Okrem toho ste povinní požiadať riaditeľa materskej školy

o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

K tejto žiadosti je potrebné doložiť písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie

o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania;

písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast;

informovaný súhlas zákonného zástupcu.

 

Ak Vaše dieťa nedovŕši do 31. 8. 2024 šesť rokov a Vy chcete,

aby bolo výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky,

k žiadosti ste povinní predložiť

súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie

a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

 

Ak by ste chceli nazrieť za dvere našej školy, môžete tak spraviť  TU
Ešte by ste sa radi niečo dozvedeli o našej škole? Pozrite si  PONUKU ŠKOLY alebo nazrite do ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY 

 

Ak bude počas zápisu do 1. ročníka prihlásených viac detí, ako nám kapacitné možnosti dovoľujú prijať,
pri rozhodovaní sa budeme postupovať podľa nasledovných kritérií a prijímať deti:
– ktorých rodičia súhlasia s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky a tento súhlas vyjadria svojim podpisom
– dieťa z našej materskej školy
– dieťa, ktorého súrodenec navštevuje našu materskú alebo základnú školu
– dieťa z farnosti Sedembolestnej Panny Márie, Bratislava – Vajnory
– dieťa z odôvodnených vážnych rodinných situácií

 

V prípade Vašej potreby, otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať

na zsjanapavla@gmail.com alebo na 0904 738 395

 

Tešíme sa na Vás

 

 

Budúci prvák by mal ovládať:
·         vydržať pri hre alebo inej činnosti minimálne 15 – 20 minút
·         bez väčších problémov manipulovať s drobnými predmetmi, gombíkmi, …
·         začatú hru alebo aktivitu dokončiť, nezačínať neustále niečo nové a neodbiehať
·         zvládať sebaobslužné činnosti bez pomoci a v primeranom čase, ako napr. obliecť sa, vyzliecť, obuť sa, ísť na WC
·         zvykať si na nové prostredie a osoby bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká, …)
·         rozprávať zrozumiteľne a nekomoliť slová
·         vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
·         viesť konverzáciu na istú tému
·         vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
·         poznať naspamäť básničku alebo pesničku
·         spočítať predmety do päť a plynulo napočítať do desať
·         dokázať nakresliť osoby a predmety
·         poznať základné odtiene farebného spektra – červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, …
·         rozoznať ročné obdobia a orientovať sa v dňoch týždňa
·         orientovať sa na ploche a rozumieť pojmom vľavo, vpravo, hore, dole, nad, pod, medzi, …
·         rozumieť a aktívne používať pojmy viac, menej, rovnako, prvý, druhý, posledný, …
·         schopnosť ovládať hnev a smútok, vyhýbať sa agresívnemu správaniu
·         schopnosť pracovať v skupine a spolupracovať s ostatnými
·         ovládať prejavy slušného správania – pozdraviť, odzdraviť, poďakovať, poprosiť, …
·         nemali by sa prejavovať zlozvyky, ako je napr. cmúľanie prstov, ohryzovanie nechtov, špáranie si v nose, …