Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zápis do materskej školy začína

Zápis do materskej školy pre školský rok 2022/2023

začína dňom 9. mája 2022

prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke

zsjanapavla.edupage.org/register

a bude prebiehať až do 15. mája 2022.

 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám príde na Vami zadaný mail

potvrdenie o zaznamenaní vyplnenej prihlášky.

Po ukončení elektronického zápisu, t. j. po 15. máji, Vás budeme kontaktovať s ďalšími inštrukciami.

 

V prípade, že nemáte prístup k internetu,

v priebehu daného týždňa nás kontaktujte na 0911 948 971 alebo 0904 738 395

a dostanete papierový formulár alebo nám pošlite Vami vytvorenú žiadosť.

 

 

ŽIADOSŤ OBSAHUJE:

MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA

DÁTUM A MIESTO NARODENIA DIEŤAŤA

ADRESA TRVALÉHO POBYTU DIEŤAŤA A V PRÍPADE POTREBY I ADRESA, KDE SA DIEŤA ZVYČAJNE ZDRŽIAVA, AK SA NEZDRŽIAVA NA ADRESE TRVALÉHO POBYTU

RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA

ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ DIEŤAŤA

NÁRODNOSŤ DIEŤAŤA

MENO A PRIEZVISKO RODIČOV/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

ADRESA BYDLISKA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

KONTAKTY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV NA ÚČELY KOMUNIKÁCIE

FORMA ORGANIZÁCIE VÝCHOVY A VZDELÁVNIA (POLDENNÁ/CELODENNÁ)

VYUČOVACÍ JAZYK, V KTOROM MÁ BYŤ VZDELÁVNIE POSKYTOVANÉ

POTVRDENIE LEKÁRA PRE DETI A DORAST O ZDRAVOTNEJ SPôSOBILOSTI DIEŤAŤA, KTORÉHO SÚČASŤOU JE AJ ÚDAJ O POVINNOM OČKOVANÍ DIEŤAŤA, KTORÉ NEMÁ VPLYV NA PRIJATIE DIEŤAŤA – TOTO POTVRDENIE NÁM ODOVZDÁTE PRI OSOBNOM STRETNUTÍ  (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)

 

Podmienky prijímania do materskej školy:

prednostne sa prijíma dieťa, ktoré do 31. 8. 2022 dovŕši päť rokov a bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie a dieťa, ktoré pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní

spôsobilé dieťa od troch do šiestich rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku

dieťa, ktoré spĺňa základné hygienické a samoobslužné činnosti (nemá plienku, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku)

dieťa z rodiny, ktorých rodičia súhlasia s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky a tento súhlas vyjadria aj svojim podpisom

dieťa, ktorého súrodenec navštevuje našu materskú alebo základnú školu

dieťa v odôvodnených vážnych rodinných situáciách

 

Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadostí, k všetkým žiadostiam sa pristupuje rovnocenne.

 

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy,

najneskôr do 30. júna 2022.

 

V prípade Vašich otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať na zsjanapavla@gmail.com alebo na 0904 738 395

 

Tešíme sa na Vás ☺