Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zápis do 1. ročníka ZŠ

 

zápis do 1. ročníka základnej školy

sa uskutoční v termíne

20. – 24. apríla 2020

 

Zápis bude prebiehať elektronickou formou

 

Formulár pre zápis nájdete na stránke (bude spustený až 20. 4. 2020):

https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsjanapavla

ukážka danej stránky

 

V prípade, že máte problém s prístupom na internet, zavolajte na číslo  0903 982 384.
 Po dohode dostanete papierový formulár.

 

Ďalšie informácie:

 

  • Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

  • Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky:

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (vyznačíte to vo formulári), treba túto skutočnosť doložiť odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Tieto odporúčania sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

  • Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (predčasné zaškolenie päťročných detí):

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku do konca augusta 2020, potrebuje k tomu súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Tieto vyjadrenia sa nebudú vyžadovať pri zápise, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho školského vyučovania.

 

  • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami:

Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Presný termín a spôsob Vám bude oznámený na Vami uvedený mail vo formulári.

 

  • Rozhodnutie o prijatí:

V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na zsjanapavla@gmail.com

alebo na telefónnom čísle 0904 738 395