Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2023/2024

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2023/2024

začína dňom 8. mája 2023

prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke

zsjanapavla.edupage.org/register

a bude prebiehať až do 14. mája 2023.

Stránka bude sprístupnená až v uvedenom termíne.

 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám príde na Vami zadaný mail

potvrdenie o zaznamenaní vyplnenej prihlášky.

Po ukončení elektronického zápisu, t. j. po 14. máji, Vás budeme kontaktovať s ďalšími inštrukciami.

 

V prípade, že nemáte prístup k internetu,

v priebehu daného týždňa nás kontaktujte na 0911 948 971 alebo 0904 738 395

a dostanete papierový formulár alebo nám pošlite Vami vytvorenú žiadosť.

 

ŽIADOSŤ OBSAHUJE:
MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA
DÁTUM A MIESTO NARODENIA DIEŤAŤA
ADRESA TRVALÉHO POBYTU DIEŤAŤA A V PRÍPADE POTREBY I ADRESA, KDE SA DIEŤA ZVYČAJNE ZDRŽIAVA, AK SA NEZDRŽIAVA NA ADRESE TRVALÉHO POBYTU
RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ DIEŤAŤA
NÁRODNOSŤ DIEŤAŤA
MENO A PRIEZVISKO RODIČOV/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
ADRESA BYDLISKA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
KONTAKTY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV NA ÚČELY KOMUNIKÁCIE
FORMA ORGANIZÁCIE VÝCHOVY A VZDELÁVNIA (POLDENNÁ/CELODENNÁ)
VYUČOVACÍ JAZYK, V KTOROM MÁ BYŤ VZDELÁVNIE POSKYTOVANÉ
POTVRDENIE LEKÁRA PRE DETI A DORAST O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA, KTORÉHO SÚČASŤOU JE AJ ÚDAJ O POVINNOM OČKOVANÍ DIEŤAŤA, KTORÉ NEMÁ VPLYV NA PRIJATIE DIEŤAŤA – TOTO POTVRDENIE NÁM ODOVZDÁTE PRI OSOBNOM STRETNUTÍ  (FORMULÁR NA STIAHNUTIE)

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku

dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktoré pokračuje v predprimárnom vzdelávaní

výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku

prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023, pretože pre neho je predprimárne vzdelávanie povinné

dieťa, ktorého zákonný zástupca súhlasí s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky

 

Riaditeľka prijíma deti do výšky kapacity materskej školy na základe kritérií dohodnutých so zriaďovateľom,

v súlade so školským zákonom a požiadavkami regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadostí, k všetkým žiadostiam sa pristupuje rovnocenne.

 

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy,
najneskôr do 30. júna 2023.

 

V prípade Vašich otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať na zsjanapavla@gmail.com alebo na 0904 738 395

 

oznámenie o prijímaní žiadostí do materskej školy 
podmienky prijímania detí do katolíckej materskej školy

 

Tešíme sa na Vás