Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Obnovenie prezenčného vyučovania

Od pondelka 8. februára 2021 je obnovené prezenčné vyučovanie žiakov v materských školách

a na I. stupni základných škôl.

 

Vstup žiaka na prezenčné vyučovanie je podmienené testovaním jedného zákonného zástupcu žiaka. Platnosť testu je 7 dní.

Zákonný zástupca sa preukazuje v škole čestným prehlásením o vykonaní testu.

V prípade, že sa zákonný zástupca nezúčastní testovania, žiak nemôže prichádzať na prezenčné vyučovanie a zákonný zástupca stráca možnosť čerpať pandemickú OČR. O tejto skutočnosti informujte triedneho učiteľa. Žiakovi budú vymeškané hodiny ospravedlnené. Zároveň je zákonný zástupca povinný udržiavať so školou kontakt a zisťovať si preberané učivo, pracovať so žiakom doma samostatne a učiteľovi posielať výstupy práce minimálne každých 5 dní. Pokiaľ zákonný zástupca nebude udržiavať kontakt so školou, riaditeľ školy je povinný túto skutočnosť nahlásiť ÚPSVaR SR a žiak môže byť následne komisionálne preskúšaný.