Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Mimoriadne prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy je, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, mimoriadne prerušenie školského vyučovania na I. stupni základnej školy a v materskej škole ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Bratislava, v termíne 11. – 18. januára 2021. II. stupeň základnej školy naďalej pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

Prevádzka materskej školy a školského klubu detí počas celého dňa je spustená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Deti sú predom nahlásené.

Od 11. do 18. januára 2021 bude vyplácaná SP SR pandemická OČR, o ktorú sa môže zákonný zástupca uchádzať.

O aktuálnej situácii a ďalších opatreniach Vás budeme priebežne informovať.