Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Zápis do materskej školy

Postup pri podávaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

v školskom roku 2020/2021

 

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021

môžete podávať elektronicky v dňoch

11. – 15. mája 2020

 

Formulár pre podanie žiadostí nájdete na stránke (bude spustený až 11. mája 2020):

https://moja.skolanawebe.sk/skola/msjanapavla

ukážka stránky tu

 

V prípade, že máte problém s prístupom na internet, zavolajte na číslo 0903 982 384.

Po dohode dostanete papierový formulár.

 

oznámenie o zápise MŠ tu

 

Ďalšie informácie:

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje:

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Zákonný zástupca dieťaťa po ukončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania predloží:

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa na požadovanom formulári najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách; formulár s bližšími pokynmi Vám bude po ukončení mimoriadneho prerušenia vyučovania zaslaný mailom
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy

 

Opatrenia, ak zákonný zástupca dodatočne v termíne nepredloží požadované potvrdenia:

  • ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt
  • ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt

 

Vydanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

  • riaditeľ materskej školy rozhodne do 15. júla 2020o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na zsjanapavla@gmail.com

alebo na telefónnom čísle 0904 738 395