Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Vyučovanie od 8. marca 2021

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, odporúčania krízového štábu mestskej časti Bratislava – Vajnory

a po prerokovaní s Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskej arcidiecézy,

riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II., Bratislava,

rozhodla o neotvorení prezenčnej výučby od pondelka 8. marca 2021.

Naďalej pokračuje dištančná výučba.

 

V prípade, že zákonný zástupca pracuje v kritickej infraštruktúre alebo povaha jeho práce mu neumožňuje vykonávať prácu z domu, je možnosť, aby tieto deti navštevovali školský klub detí alebo materskú školu. Podmienkou vstupu je čestné vyhlásenie o vykonaní PCR alebo antigénového testu nie staršom ako 7 dní (potrebné doložiť fotokópiou) a čestné vyhlásenie, že zákonní zástupcovia dieťaťa nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.