Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Pokyny pre stravníkov

Naša jedáleň prevádzkovaná spoločnosťou Global Gastro s.r.o., Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava čerpá dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 € na žiaka.

Prihláška na stravovanie je platná počas celej  školskej dochádzky alebo pokiaľ sa trvalo neodhlási žiak zo stravovania odhláškou.

Žiak, ktorého zákonný zástupca neprihlásil na stravovanie (čiže neodovzdal záväznú prihlášku) nemá nárok na dotáciu na stravu.

Žiak, ktorý je prihlásený na obed a neodobral stravu v ten deň, hoci sa obed pre neho navaril, čiže nie je v ten deň odhlásený z obeda, uhrádza celú hodnotu obeda za neho zákonný zástupca  (v tomto prípade nemá nárok na dotáciu zo štátu, čiže uhradí tých 1,20 € naviac)

Na začiatku každého školského roka uhrádza zákonný zástupca, ktorý prihlásil svoje dieťa na stravovanie, finančnú zábezpeku vo výške 20,00 €, ktorá bude použitá na dofinancovanie nedoplatkov a zúčtovaná.

                                                                                          

Stravu je možné uhradiť:

 1. na číslo účtu: SK307500 0000 00402564 4230
 2. ako variabilný symbol uvádzajte kód žiaka /žiakom , ktorí sa už stravujú v ŠJ zostávajú VS tie isté a novým stravníkom bude pridelený VS po odovzdaní prihlášky.
 3. do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu
 4. stravné musí byť uhradené k 25. dňu predchádzajúceho mesiaca.
 1. Pevný poplatok za stravu pre: (hradí rodič)   

                              1. stupeň je                    10,80  € mesačne /18 dní

                              2. stupeň je                   12,60  € mesačne/ 18 dní

                              MŠ predškoláci             21,60  € mesačne/18 dní

                               MŠ od 3 do 5 rokov     43,20  € mesačne/18 dní                    

                               Zamestnanci:                57,60  € mesačne/ 18 dní

 1. Celková cena obedov:
 •                                  1. stupeň je                   1,80 € za deň  (dotácia štát 1,20 €)
 •                                  2. stupeň je                   1,90 € za deň  (dotácia štát 1,20 €)
 •                                  MŠ je                              2,90 € za deň (1,20 dotácia od štátu pre predškolákov a 0,50 € dotácia zo školy pre všetkých)
 •                                  Zamestnaci:                   3,20 za deň
 1. Prípadné preplatky budú vrátené na konci šk. roka.
 2. Odhlasovanie z obeda v prípade neprítomnosti žiaka sa môžete odhlásiť u pani vedúcej jedálne   Kobeščákovej na mob. čísle 0914 109 109  v čase od 7. 00 h do 7. 30 h alebo cez Internetovú žiacku knižku.
 3. Deti pri odobratí obeda sa čipujú. Čip Vám bude odovzdaní v kancelárii školy, pre nových stravníkov (pre   stravujúcich sa už u nás platí pôvodný čip). Za čip sa platí záloha 5,00 €, ktorá bude vrátená pri ukončení stravovania a vrátení čipu.