Zadaj kľúčové slovo

Aktuality

Usmernenie k podávaniu prihlášok a prijímaciemu konaniu na stredné školy

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

 

Štvorročné a päťročné vzdelávacie odbory a učebné odbory:

 • do 7. mája 2020 je stredná škola povinná zverejniť upravené kritériá na prijímacie konanie
 • prihlášky, ktoré boli odoslané na talentové odbory a bilingválne gymnáziá, má zákonný zástupca možnosť do 13. mája 2020 (rozhodujúci je dátum doručenia SŠ) požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na inú strednú školu
 • do 15. mája 2020 je potrebné zadať informáciu o Vami vybranej škole p. učiteľke Šingľárovej (výchovný poradca) – zadávajú sa najviac dve školy
 • následne škola vyhotoví prihlášku
 • na prihlášku sa nevyžaduje potvrdenie lekára ani podpis zákonného zástupcu
 • škola odošle prihlášku na danú strednú školu
 • riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania podľa zverejnených kritérií a tieto výsledky zverejní do tohto dátumu na webe alebo výveske strednej školy
 • riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou
 • zákonný zástupca odošle emailom alebo poštou do 4. júna 2020 (rozhodujúci dátum doručenia) strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý, potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (tlačivo v prílohe)
 • riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webe alebo na výveske strednej školy
 • riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
 • v prípade, ak žiak nebol prijatý ani na jednu z vybraných škôl:
  • do 19. júna 2020 podá zákonný zástupca prihlášku pre druhé kolo prijímacieho konania – kontaktuje p. učiteľku Šingľárovú
  • vyberá si zo zoznamu škôl, ktoré neboli naplnené v prvom kole prijímacieho konania

 

Osemročné gymnáziá:

 • do 15. mája 2020 je potrebné zadať informáciu o Vami vybranej škole p. učiteľke Šingľárovej (výchovný poradca) – zadávajú sa najviac dve školy
 • následne škola vyhotoví prihlášku
 • na prihlášku sa nevyžaduje potvrdenie lekára ani podpis zákonného zástupcu
 • škola odošle prihlášku na dané gymnázium
 • osemročné gymnázium je povinné do 29. mája 2020 zverejniť upravené kritériá na prijímacie konanie
 • prijímacie konanie sa koná od 15. júna do 30. júna 2020 – upresní samotné gymnázium

 

potvrdenie o nastúpení-nenastúpení na SŠ

 

v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na singlarova@zsjanapavla.sk

alebo zsjanapavla@gmail.com alebo na tel. čísle 0904 738 395