Zadaj kľúčové slovo

Prezenčné vyučovanie

Základné povinnosti a odporúčania pre žiakov a zákonných zástupcov počas prezenčného vyučovania

 

  • v prípade, že sa Bratislava nachádza v COVID automate v oranžovej až čiernej farbe, zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (možné i prostredníctvom EduPage)
  • žiaci vo svojej triede v rámci uzatvoreného kolektívu nemajú povinné nosenie rúška; mimo triedy, napr. na chodbách a v iných spoločných priestoroch školy, musia mať nasadené rúško. Nosenie rúšok naďalej dôrazne odporúčajú ako účinnú prevenciu ochorenia COVID-19
  • zákonný zástupca môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní; pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia, musí predložiť potvrdenie od lekára
  • v prípade, že žiak spĺňa výnimku z karantény, odporúčame zákonnému zástupcovi , aby o tom informoval svojho triedneho učiteľa prostredníctvom formuláru Oznámenie o výnimke z karantény
  • zákonný zástupca vchádza do školy výnimočne a po predošlom dohovore s vyučujúcim; pri vstupe odovzdá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.  Ak je to možné, využite na komunikáciu s učiteľom EduPage, mail alebo telefón.
  • ak sa žiak stretol z pozitívne testovanou osobou mimo školy počas obdobia 2 dni pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, žiak musí ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (ak nemá výnimku z karantény). Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch; o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa alebo vedenie školy