Zadaj kľúčové slovo

Dištančné vyučovanie

Základné informácie k dištančnému vyučovaniu

  • ak sa v triede vyskytne pozitívne testovaný žiak (žiaci), trieda ostáva v karanténe a od nasledujúceho vyučovacieho dňa začína dištančné vzdelávanie
  • dištančné vzdelávanie bude prebiehať predovšetkým online formou prostredníctvom EduPage
  • online rozvrh, ako i ďalšie podrobnejšie informácie k dištančnému vzdelávaniu, dostanú žiaci a zákonní zástupcovia prostredníctvom EduPage bezprostredne pred jeho začatím
  • žiak je povinný sa zúčastňovať online hodín, v opačnom prípade je zákonný zástupca povinný ospravedlniť neprítomnosť žiaka na online hodinách
  • ak má žiak pre online výučbu nevyhovujúce technické zabezpečenie, zákonný zástupca je povinný o tom upovedomiť triedneho učiteľa a ďalej postupovať podľa jeho pokynov
  • počas dištančného vzdelávania sa všetci riadia školským poriadkom
  • ak je v triede viac ako 50 % žiakov, ktorí majú potvrdenú výnimku z karantény, v triede bude prebiehať prezenčné vyučovanie; žiaci, ktorí ostanú v karanténe (bez výnimky z karantény) budú dostávať informácie k preberanému učivu ako i zadania úloh prostredníctvom EduPage