Zadaj kľúčové slovo

Školský psychológ

Od 1. októbra 2019 máme na škole školského psychológa, ktorý je k dispozícii  žiakom, ich rodičom a zamestnancom školy.

Školským psychológom je Mgr. Michaela Basandová

tel.: 0944 120 690, e-mail: basandova@zsjanapavla.sk

Pracovná doba školského psychológa:

utorok 7:30 – 15:30

streda 7:30 – 11:30

štvrtok 7:30 – 13:30

Konzultácie pre rodičov poskytuje prednostne v utorok od 12.00 do 15.30.

Na konzultácii je potrebné dohodnúť sa vopred.

 

Úlohy psychológa

Podľa školského zákona (§ 135) je školský psychológ jednou z možností, ako žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy poskytovať odborné psychologické služby, ktoré slúžia na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia.

O náplni práce školského psychológa hovorí § 24 Zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch takto „Školský psychológ vykonáva:

 • psychologickú diagnostiku;
 • poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie;
 • poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom;
 • spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov;
 • poskytuje súčinnosť psychológovi.“

 

Náplňou práce školského psychológa je napríklad aj:

 • účasť na zápise žiakov do 1. ročníka,
 • orientačná psychologická diagnostika,
 • odborná psychologická starostlivosť o žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, o zdravotne znevýhodnených žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie (voľba ďalšieho štúdia a povolania),
 • podieľanie sa na preventívnych aktivitách (drogové závislosti a iné sociálnopatologické javy),
 • poradenstvo v krízových sociálnych a životných situáciách,
 • spolupráca s odbornými zamestnancami CPPPaP (Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie) a inými poradenskými zariadeniami…)

Školský psychológ môže poskytovať užitočné kontakty a informácie o iných odborníkoch v oblasti výchovy, vzdelávania a medicíny a tiež informácie z príslušnej legislatívy.

 

Zásady práce

Školský psychológ je rovnako ako lekár viazaný tajomstvom a pre jeho prácu platí zásada dôvernosti. To znamená, že informácie, ktoré sa dozvie o dieťati, o rodičovi, o zamestnancovi školy ďalej neposúva, pokiaľ s tým dotknutá osoba nesúhlasí. O tomto i o možných výnimkách je každý, kto spolupracuje so školským psychológom, primeraným spôsobom informovaný.

Pri vykonávaní psychologickej činnosti sa školský psychológ riadi pravidlami v Etickom kódexe Slovenskej komory psychológov a tiež dokumentom Etika práce školského psychológa Asociácie školskej psychológie.

Spolupráca so školským psychológom je dobrovoľná. Nikoho k nej nemožno nútiť, možno ju len ponúkať alebo odporúčať.

 

Všeobecný súhlas s činnosťou psychológa v škole

Aby mohol psychológ v škole vykonávať odbornú činnosť, je všeobecne potrebný súhlas zákonných zástupcov detí, ktoré školu navštevujú.

Všeobecný súhlas zákonného zástupcu – psychológ sa podpisuje na jeden školský rok, ak je to možné vždy na prvom rodičovskom združení v danom školskom roku.

Činnosťou školského psychológa, na ktorú podpisom tlačiva zákonný zástupca dáva súhlas, sa rozumie:

 • spolupráca s učiteľmi pri vyhľadávaní žiakov so špecifickými potrebami,
 • pomoc s vedením triednických hodín v spolupráci s triednym učiteľom,
 • poskytnutie úvodnej poradenskej konzultácie dieťaťu, ktoré ho samo vyhľadá (nasleduje informovanie rodiča),
 • poskytnutie krízovej intervencie dieťaťu, ktoré sa ocitne v psychicky mimoriadne náročnej situácii,
 • vytváranie podmienok na maximálne využitie potenciálu dieťaťa v spolupráci s rodičmi dieťaťa a pedagógmi,
 • vykonávanie opatrení na posilnenie pozitívnej atmosféry v škole,
 • realizovanie intervenčných a preventívnych programov
 • realizovanie anonymných ankiet a prieskumov v škole za účelom posilnenia preventívnych aktivít (sociálna klíma školy a triedy, výskyt rizikového správania a pod.) a konzultovanie zistení s vedením školy, spolupráca s ďalšími odbornými zamestnancami školy (špeciálny pedagóg) a s asistentmi učiteľa,
 • informovanie rodičov na rodičovských združeniach alebo mimoriadnym písomným oznámením o výsledkoch anonymných ankiet a prieskumov.

Všeobecný súhlas s činnosťou psychológa v škole je potrebný napríklad v prípade krízovej situácie. Jedná sa napríklad o situáciu, kedy je dieťa v šoku, je bezprostredne vystavené šikane alebo je pristihnuté, ako šikanuje. V takom prípade školský psychológ dieťaťu poskytne základnú starostlivosť, vykoná krízovú intervenciu a v prípade potreby rodiča dieťaťa osloví s ponukou ďalšej spolupráce.

Tento súhlas tiež psychológovi umožňuje poskytnúť dieťaťu úvodnú poradenskú konzultáciu v prípade, že ho dieťa samo osloví. V prípade, že by dieťa prejavilo záujem o spoluprácu, chcelo by sa stretnúť so školským psychológom ešte raz alebo by sa s ním chcelo stretávať dlhodobo, školský psychológ kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa so žiadosťou o vyjadrenie súhlasu s individuálnou spoluprácou (nižšie).

Ak sa zákonný zástupca dieťaťa na tomto tlačive vyjadrí, že s činnosťou školského psychológa v škole nesúhlasí, školský psychológ nemá právo vyššie uvedené služby jeho dieťaťu poskytovať.

Súhlas je možné kedykoľvek písomne zrušiť.

 

Individuálna alebo dlhodobá spolupráca

Školský psychológ pracuje s deťmi individuálne na základe žiadosti učiteľa, rodiča alebo samotného dieťaťa a vždy s písomným súhlasom jeho zákonného zástupcu.

Psychológ môže na možnú potrebu spolupráce s ním (napríklad na základe náhodného pozorovania dieťaťa) len poukázať a zákonnému zástupcovi ju ponúknuť. Sám však o spoluprácu nežiada, ani ju nenariaďuje.

Žiadosť o spoluprácu môže byť ústna alebo emailom. Vedie sa o nej písomný záznam, aby bolo jasné, kto, kedy, pre koho, s akými očakávaniami o spoluprácu so psychológom požiadal. Stručné tlačivo sa vypisuje a podpíše oboma stranami v pracovni školského psychológa.

Tlačivo Informovaný súhlas so spoluprácou – psychológ môže zákonný zástupca rovnako vyplniť a podpísať i priamo v pracovni školského psychológa.

 

Prvé stretnutie

Po tom ako zákonný zástupca, učiteľ alebo žiak samotný požiada o spoluprácu so školským psychológom (a táto žiadosť sa potvrdí podpisom žiadateľa), nasleduje v dohodnutom termíne prvé stretnutie.

 

Žiadateľ o spoluprácu na prvom stretnutí

Na prvom stretnutí je vždy prítomný ten, kto o spoluprácu požiadal, potom spravidla zákonný zástupca dieťaťa a samotné dieťa.

To kto, okrem žiadateľa, je na prvom stretnutí prítomný, je vždy na dohode a závisí na situácii a téme spolupráce.

Na prvom stretnutí sa tak môže stretnúť napríklad:

 • učiteľ, ktorý o spoluprácu žiada, zákonný zástupca, dieťa a psychológ,
 • dieťa, ktoré o spoluprácu žiada, zákonný zástupca a psychológ,
 • rodičia dieťaťa, ktorí o spoluprácu žiadajú,
 • učiteľ, ktorý žiada o spoluprácu…

 

Prítomnosť zákonného zástupcu na prvom stretnutí psychológa s dieťaťom

Psychológ sa môže výnimočne s dieťaťom prvýkrát stretnúť aj bez toho, aby bol prítomný jeho zákonný zástupca. V takom prípade pred prvým stretnutím dieťa prinesie zákonným zástupcom podpísaný Informovaný súhlas so spoluprácou – psychológ. Ak zákonný zástupca v informovanom súhlase žiada o to, aby bol informovaný o čase stretnutia (stretnutí) a uvedie kontakt na seba, psychológ je povinný vopred ho o termíne stretnutia dieťaťa s ním informovať.

K situácii, že je dieťa na prvom stretnutí prítomné bez svojho zákonného zástupcu môže dôjsť najmä ak je žiadateľom samotné dieťa a téma spolupráce by mohla byť pre dieťa citlivá (kamarátstvo, vzťah…) a nechce o nej hovoriť pred rodičmi.

Ak to nie je zákonný zástupca, kto o spoluprácu žiada, na prvé stretnutie ho pozýva žiadateľ (učiteľ, dieťa, alebo ak má dieťa z nejakého dôvodu ťažkosť urobiť tak a súhlasí s tým, na prvé stretnutie zákonného zástupcu pozve psychológ).

 

Cieľ a náplň prvého stretnutia (niekoľkých prvých stretnutí)

Cieľom prvého stretnutia je dohodnúť sa na tom, s kým bude psychológ spolupracovať a na čom.

Na prvom stretnutí sa venujeme podmienkam spolupráce (spôsob práce psychológa, očakávania od stretnutí, dohoda na „téme“ stretnutí, dohoda na účastníkoch stretnutia, možno už aj prvé nápady na riešenie).

Nič, na čom sa dohodneme na prvom stretnutí, však nemusí byť platné počas celej doby spolupráce. Všetko je možné v priebehu spolupráce podľa potreby a po vzájomnej dohode meniť.

V rámci prvého stretnutia sa tiež venujeme Informovanému súhlasu so spoluprácou so školským psychológom.

Na konci stretnutia sa môžeme dohodnúť na termíne ďalšieho stretnutia.