Zadaj kľúčové slovo

Pozitívne výsledky testu

Usmernenie pre rodičov po zistení pozitivity detí pri Ag-testovaní a pri PCR-RT teste


        V situácii, keď mal žiak pozitívny antigénový samotest:

Čo v tejto situácii urobí rodič pozitívneho žiaka?

  1. bezodkladne informuje o pozitivite svojho dieťaťa vedenie školy, a to výlučne mailom na zsjanapavla@gmail.com alebo telefónom na 0904 738 395 alebo prostredníctvom EduPage,
  2. bezodkladne nahlási izoláciu všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý dohliada na izoláciu,
  3. bezodkladne prihlási svoje dieťa na PCR-RT test (okrem osobného dôvodu aj z dôvodu vyhodnotenia opodstatnenosti karantény triedy/skupiny).

 

Čo v tejto situácii bude s triedou alebo skupinou žiakov?

Trieda/skupina žiakov prechádza do karantény.  Zákonní zástupcovia žiakov danej triedy budú o tejto skutočnosti informovaní prostredníctvom EduPage.

 

       V situácii, keď mal žiak pozitívny PCR-RT test alebo pozitívny antigénový test vykonaný na oficiálnom odbernom mieste

Čo v tejto situácii urobí rodič pozitívneho žiaka?

  1. bezodkladne informuje vedenie školy o pozitivite svojho dieťaťa, a to výlučne mailom na zsjanapavla@gmail.com alebo telefónom na 0904 738 395 alebo prostredníctvom EduPage.
  2. bezodkladne nahlási izoláciu všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý dohliada na izoláciu. Domáca izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu vykonania testu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u tejto osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia COVID-19.

 

Čo v tejto situácii bude s triedou alebo skupinou žiakov?

 Trieda/skupina žiakov sa stávajú úzkymi kontaktmi a idú do 10-dňovej karantény (s výnimkou tých, ktorí si uplatňujú výnimku). Zákonní zástupcovia žiakov danej triedy budú o tejto skutočnosti bezodkladne informovaní prostredníctvom EduPage. Karanténa trvá po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

Odporúčame, aby rodič v prípade, že bolo jeho dieťa označené ako úzky kontakt (osoba s podozrením na COVID-19), absolvoval s dieťaťom najskôr na 5. deň RT-PCR test a minimalizoval tak riziko prenosu nákazy na pôde školy. Pri prihlasovaní cez korona.gov.sk nemusíte uviesť meno pozitívneho spolužiaka/zamestnanca, stačí uviesť „neznáme“.

Ak žiak s podozrením na COVID-19 (po úzkom kontakte) absolvuje RT-PCR test a výsledok je:

a) negatívny – rodič informuje školu, žiak pokračuje v karanténe a ak žiak neprejavuje klinické príznaky, po 5 dňoch môže byť karanténa ukončená a žiak nastupuje do školy,

b) pozitívny – rodič informuje školu, žiak pokračuje v izolácii pod dozorom lekára, ktorý rozhoduje o jej ukončení.