Zadaj kľúčové slovo

COVID-19 MŠ

COVID opatrenia v školskom roku 2022/2023 

 

  • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá rodič pri nástupe do škôlky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)

  • izolačná miestnosť – kancelária – slúži na umiestnenie osoby s príznakmi COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia

  • ospravedlnenie neprítomnosti – rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní bez potvrdenia lekára

  • OČR – rodič má nárok na OČR pre dieťa do 11 rokov v tom prípade, ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovaniach v triede/triedach (v prípade potreby škola vydá pre zamestnávateľa potvrdenie)

  • pozitívny výsledok testu – rodič dieťaťa bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a dieťa ostáva v izolácii po dobu 5 dní pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania; po ukončení izolácie je dieťa povinné mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom alebo rúškom

  • karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu povinnú (najmä pri dlhodobom úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou)

  • povinnosť nosiť rúško/respirátor v interiéri alebo exteriéri momentálne nie je; môže ale nastať zmena podľa aktuálnych vyhlášok ÚVZ SR

  • ranný filter – je vykonávaný pri vstupe do materskej školy

  • mimoriadne prerušenie vyučovania – na základe rozhodnutia ministra školstva môže riaditeľ školy prerušiť vyučovanie deťom jednej alebo viacerých tried v prípade väčšieho šírenia sa ochorenia COVID-19 v triede alebo v škole